ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΕΠΜΥ” ιδρύθηκε το 2016 µε έδρα την Αθήνα, βάσει των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 78-106).

Η εταιρεία ιδρύθηκε από επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον την Πειραματική Μηχανική των Υλικών με σκοπό:

  1. Την παραγωγή, προώθηση, συγκέντρωση και διάδοση επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της Πειραματικής Μηχανικής των Υλικών.
  2. Την κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν την Πειραματική Μηχανική των Υλικών.


Οι στόχοι της ΕΕΠΜΥ εκπληρώνονται μέσα από τις κάτωθι (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς) δράσεις:

  1. Διοργάνωση συνεδρίων πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας.
  2. Παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες πολιτειακές αρχές και συνεργασία μαζί τους, για θέματα που άπτονται του σκοπού της.
  3. Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται του σκοπού της.
  4. Διάδοση και προβολή του έργου των μελών.
  5. Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών ή διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων.

Οι δράσεις αυτές καθώς και άλλες περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας.


Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” εκπροσωπεί την Ελλάδα στην European Structural Integrity Society - ESIS.

Τα μέλη της ΕΕΠΜΥ συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές της, που περιλαμβάνουν ομάδες εργασίας για τη δημιουργία νέων και την επικαιροποίηση παλαιών κατευθυντηρίων οδηγιών που αφορούν την Πειραματική Μηχανική των Υλικών, συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια καθώς και στις συνεδριάσεις τους, όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στον ευρωπαϊκό χώρο με υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και συνεχείς παρεμβάσεις προς τους σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς.

Η εταιρεία στεγάζεται στον 1ο όροφο του Εργαστηρίου Αντοχής και Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κτήριο Θεοχάρη, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.